Stadgar för Kvinnojouren Linnéan i Lidköping


Föreningen Kvinnojouren Linnéan i Lidköping är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som ingår som en självständig kvinnojour i UNIZON och arbetar efter de grundidéer som stadgas i ändamålsparagrafen nedan. (Rev senast 2020-03-17)


§ 1. Namn
Föreningens namn är Kvinnojouren Linnéan i Lidköping (org.nr 802420-4680)


§ 2. Föreningens ändamål
Föreningens verksamhet ska under demokratiska former alltid präglas av respekt för människors lika värde, solidaritet, socialt ansvar, ärlighet och öppenhet. Föreningen skall arbeta för att synliggöra våld, dominans och maktmissbruk i nära relationer. Föreningens uppgift är att föreslå förbättringar beträffande hanteringen av våld i nära relationer, att delta i och stimulera den offentliga debatten i dessa frågor, att främja kunskap angående våld i nära relationer, att sprida kunskap om barns speciella utsatthet och att tillvarata alla goda krafter som arbetar mot våld i nära relationer. Verksamhetens praktiska fokus är att hjälpa och stödja misshandlade kvinnor och deras barn i nödsituationer, att ge fortsatt stöd i förändringsprocessen för bättre livsvillkor, att upprätta jourverksamhet och erbjuda skyddat boende. Kvinnojouren Linnéan vill att våldsutsatta kvinnor och barn ska få de bästa förutsättningarna för ett gott liv under sin vistelse på kvinnojouren. ”Det goda livet” på jouren innebär att kvinnorna och barnen får det stöd som de behöver och att de erbjuds aktiviteter som skapar trygghet, trivsel, självtillit och framtidstro. Gemenskap ska genomsyra den dagliga verksamheten. För att uppnå det krävs att både personal och volontärer har goda kunskaper, gott självförtroende och ett medmänskligt perspektiv.


§ 3. Medlemmar
Medlemskap är öppet för alla över 18 år. Medlemskap i föreningen erhålls efter genomgången introduktion och betald medlemsavgift. Ett aktivt medlemskap har stor betydelse i det stödarbete som föreningen bedriver, varför ambitionen bör vara en närvaro på minst 60 procent av föreningens möten eller delaktighet på annat sätt. Medlem är röstberättigad vid årsstämman. En stödmedlem ger ekonomiskt bidrag till föreningen men är ej valbar till föreningens styrelse och har endast närvarorätt till årsstämman. Medlemmar skall varje år erlägga den avgift som årsstämman bestämmer. Medlemskap upphör vid utebliven medlemsavgift.


§ 4. Tystnadsplikt
Samtliga medlemmar och personal som är verksamma i föreningen har tystnadsplikt och skall iaktta diskretion i fråga om uppgifter som kan skada enskild person. Allmän information om föreningen får dock spridas. (Att bryta mot tystnadsplikten kan leda till konsekvenser i enlighet med Brottsbalken 20 kap 3 §).


§ 5. Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller orsakar skada kan av styrelsen med två tredjedels majoritet uteslutas. Utesluten medlem kan överklaga beslutet till kommande årsstämma.


§ 6. Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsstämman utsänds senast två veckor före årsstämman, inklusive underlag till beslut, t ex propositioner. Motioner till årsstämman skall vara inkomna till styrelsen senast före januari månads utgång.


§ 7. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.


§ 8. Ärenden vid årsstämman
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justerare, som tillika är rösträknare
3. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande
4. Fastställa dagordningen
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Fråga om resultat och balansräkning
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Fastställande av medlemsavgifter, aktivt respektive stödjande
10. Val av ordförande
11. Val av kassör
12. Val av ledamöter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
15. Behandling av motioner
16. Behandling av propositioner
17. Fastställande av verksamhetsplan
18. Fastställande av budget
19. Val av ombud till UNIZONS årsmöte
20. Övriga frågor


§ 9. Extra årsstämma
Vid extra årsstämma kan endast ärenden upptas som varit angivna i kallelsen. Extra årsstämma sammankallas av styrelsen då denna finner det nödvändigt eller på begäran av revisor eller då minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär.


§ 10. Ekonomi
Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, boendeavgifter, projektmedel från externa källor samt donationer.


§ 11. Styrelsen
Årsstämman väljer styrelse med en mandatperiod på ett år. Valbar till styrelsen är medlem. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör samt minst en ytterligare ledamot samt en ersättare.


§ 12. Styrelsens uppgift
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen skall utse föreningens firmatecknare. Dessa har fullmakt att var för sig teckna för föreningen. Styrelsen är arbetsgivare för föreningens personal.


§ 13. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar förbereds som en motion och kan endast beslutas av årsstämman. Beslut om ändring kräver två tredjedelars majoritet av antalet aktiva medlemmar på årsstämman.


§ 14. Föreningsupplösning
För föreningens upplösning krävs beslut vid två på varandra följande årsstämmor, varav ett ordinarie, varvid fordras att två tredjedelar av närvarande aktiva medlemmar är eniga härom.


Reviderade stadgar - antagna vid Kvinnojouren Linnéans årsstämma 2013-03-20,
2015-03-17, 2018-03-13 och 2020-03-17.


Föreningen bildades 1984-02-02