Vad är våld? 

Våld mot kvinnor innebär en kränkning av den kroppsliga integriteten samt kvinnans grundläggande fri- och rättigheter. 

FN definierar våld mot kvinnor enligt följande:

 "varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet".

Våld mot kvinnor är en brottslig handling!

Våld mot kvinnor kan ta sig i uttryck på flera sätt:

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär att kroppen utsätts för skada genom, örfilar, knuffar, dragning i håret etc. Det kan också innebära användning av olika vapen, att personen tar stryptag eller i värsta fall att våldet resulterar i mord. Kännetecknande för våld i en nära relation är att våldet många gånger upprepas, samt att det ständigt finns ett hot mot kvinnan. 

Psykiskt våld

Liksom fysiskt våld så kan psykiskt våld ta sig i uttryck på flera sätt. Kvinnan kan bli hotad och skrämd med fysiskt våld, förnedrad på olika sätt och tvingad till kränkande handlingar. Att upprepade gånger få höra kränkande ord är också psykiskt våld, liksom att bli isolerad från omvärlden i form av att man inte får utöva sina intressen, röra sig fritt eller umgås med sin familj och sina vänner. Att bli förlöjligad eller förtalad framför andra är också ett sätt att utöva psykiskt våld.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär alltifrån sexuella trakasserier till våldtäkt. Det kan också uttrycka sig i att bli tvingad att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. 

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära skadegörelse av materiella ting, exempelvis att möbler och andra saker blir sönderslagna antingen av förövaren själv eller att den utsatta tvingas till att förstöra sina saker. Materiellt våld kan också uttrycka sig i att kvinnan inte längre får kontrollera sin ekonomi eller sina materiella tillgångar. Ett sätt för förövaren att skapa isolering, utsatthet och göra det svårare för den utsatta att lämna relationen. Man gör sin partner ekonomiskt beroende.