Vad är våld?

Vad är våld?

Våld mot kvinnor innebär en kränkning av den kroppsliga integriteten samt kvinnans grundläggande fri- och rättigheter.

FN definierar våld mot kvinnor enligt följande:

 ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en brottslig handling!

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär att kroppen utsätts för skada genom, örfilar, knuffar, dragning i håret etc. Det kan också innebära användning av olika vapen, att personen tar stryptag eller i värsta fall att våldet resulterar i mord. Kännetecknande för våld i en nära relation är att våldet många gånger upprepas, samt att det ständigt finns ett hot mot kvinnan.

Psykiskt våld

Liksom fysiskt våld så kan psykiskt våld ta sig i uttryck på flera sätt. Kvinnan kan bli hotad och skrämd med fysiskt våld, förnedrad på olika sätt och tvingad till kränkande handlingar. Att upprepade gånger få höra kränkande ord är också psykiskt våld, liksom att bli isolerad från omvärlden i form av att man inte får utöva sina intressen, röra sig fritt eller umgås med sin familj och sina vänner. Att bli förlöjligad eller förtalad framför andra är också ett sätt att utöva psykiskt våld. Psykiskt våld kan också ske genom att t.ex. hoten riktas mot någon närstående till kvinnan, barn eller ett husdjur, i syfte att skada kvinnan.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär alltifrån sexuella trakasserier till våldtäkt. Det kan också uttrycka sig i att bli tvingad att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.

Matriellt våld

Materiellt våld kan innebära skadegörelse av materiella ting, exempelvis att möbler och andra saker blir sönderslagna antingen av förövaren själv eller att den utsatta tvingas till att förstöra sina saker.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan uttrycka sig i att kvinnan inte längre får kontrollera sin ekonomi eller sina materiella tillgångar. Ett sätt för förövaren att skapa isolering, utsatthet och göra det svårare för den utsatta att lämna relationen. Man gör sin partner ekonomiskt beroende.

Socialt våld

Socialt våld sker ofta genom sociala bestraffningar som utfrysning, isolering eller förskjutning där flera i familjen eller släkten ofta deltar i bestraffningen.

Digitalt våld

Digitalt våld kan vara att förövaren har tillgång till och kontrollerar olika konton, mail och sociala medier. Att hen bestämmer över vilka sidor kvinnan ska följa eller inte får följa, vilka vänner kvinnan får lägga till eller måste blocka. Det kan också handla om hot om att sprida privat information eller foton digitalt. Att partnern håller koll på kvinnan genom övervakningsappar eller GPS är också digitalt våld liksom när förövaren frekvent kontaktar kvinnan mot hennes vilja på olika digitala forum och inte accepterar att hon inte svarar.

Latent våld

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet är det våld som sitter i längst efter att våldet har upphört och är det våld som är svårast för utövaren att ha förståelse för.

Försummelse

Kan utövas mot personer som är beroende av andra i sin dagliga livsföring oftast av personer som denne är beroende av. Den som utövar våldet kan vara släktingar eller en partner, men det kan också vara en vårdgivare, hemtjänstpersonal, eller en färdtjänstförare. Försummelse är en typ av våld som oftast riktas mot personer med sjukdom eller försämrad fysisk förmåga, och framför allt äldre personer. Det kan vara medveten feldosering av medicin, bli lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck eller liknande. Det finns också inkluderat i beskrivningen av våld i artikel 19 Barnkonventionen och syftar då på situationer där ett barn som är beroende av sina föräldrar eller sina vårdnadshavare lämnas ensamma, inte får tillräckligt med mat, eller kläder, inte får tillgång till sjukvård eller tandvård eller på något annat sätt vanvårdas.

Hedersrelaterat våld

Det som kännetecknar hedersrelaterat våld är bland annat att det har att göra med föreställningar om oskuld och kyskhet och synen att flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende påverkar familjens rykte och anseende. En flicka eller kvinna förväntas vara oskuld när hon gifter sig, och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är avgörande. Valet av partner är också familjens eller släktens angelägenhet snarare än individens, och det är något som gäller både flickor, kvinnor, pojkar och män. Denna typ av våld är ofta planerat och kan både utövas och sanktioneras kollektivt, exempelvis utövas av den närmaste familjen och vara sanktionerat av släktingar utanför den närmaste kretsen.