Lag och rätt

Polisanmälan

Alla kan anmäla någon för hot och/eller våld, vilket även gäller om man utsätts för hot och/eller våld av en närstående person. Kontakta polisen på telefonnummer 112, om hotet är akut, eller på telefonnummer 114 14, om hotet inte upplevs vara akut. Du har rätt att be om att få träffa en polis som är van att möta människor som befinner sig i en liknande situation som du.

Skyddade personuppgifter / skyddad identitet

Om du upplever våld, hot om våld, förföljelse och/eller andra trakasserier finns det möjlighet att ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket, också kallat skyddad identitet. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter/skyddad identitet.

Sekretessmarkering

Det kan vara omöjligt för en kvinna att förvärvsarbete eller lära sig svenska, om mannen säger nej. Om kvinnan blir kränkt och slagen, vill hon oftast ut ur sitt äktenskap, men att begära skilsmässa kan vara ett svårt normbrott, vilket kan medföra stor risk för både mer misshandel och till och med mord. Många kvinnor ser sig tvungna att stanna kvar i äktenskapet. Om kvinnan bestämmer sig för skilsmässa kan hon vara tvungen att bryta helt med sin sociala omgivning.

Kvinnojouren Linnéan har erfarenhet av att möta kvinnor och barn utsatta för våld, kontroll och förtryck med hedersrelaterade motiv. Stöd och hjälp från kvinnojouren, socialtjänsten och samhället i övrigt kan vara livsnödvändigt, när kvinnan vill förändra sin svåra situation.

Skyddad folkbokföring (ersätter kvarskrivning från 1 januari 2019)

Finns det särskilda skäl, t. ex. att du riskerar utsättas för brott, kan du få skyddad folkbokföring när du flyttar. Skyddad folkbokföring fungerar som ett adresskydd. Som adress i registret anges adressen till skattekontoret på din gamla ort. Detta innebär att posten går via Skatteverket till den nya adressen. Du kan även få skyddad folkbokföring om du bor kvar, om det kan antas ge tillräckligt skydd.

Du kan ansöka om sekretessmarkering och skyddad folkbokföring hos Skatteverket. När beslut om sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring är taget gäller beslutet ett år i taget. Det tar cirka 14 dagar att få dessa skydd.

Fingerade personuppgifter/ ny identitet

Om du blir utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till livet, hälsan eller friheten kan du få fingerade personuppgifter, en så kallad ny identitet. Du får då nya identitetsuppgifter, exempelvis nytt namn och nytt personnummer. Du kan ansöka om fingerade personuppgifter hos Rikskriminalpolisen. 

För mer information om skyddade personuppgifter/skyddad identitet besök: Skatteverket

Kontaktförbud

Vid erhållande av kontaktförbud får den som hotar och/eller trakasserar dig inte besöka dig eller ta kontakt med dig på andra sätt, exempelvis via telefon.

Förbudet kan också innebära att personen som hotar dig inte heller får vara i närheten av din bostad eller arbetsplats. Ett kontaktförbud är till för att undvika situationer som kan bli farliga. Om personen överträder kontaktförbudet är det en brottslig handling som kan leda till böter eller fängelse upp till ett år. Kontaktförbud är vanligtvis tidsbestämda.

Vill du ansöka om kontaktförbud skall du vända dig till din lokala polis- eller åklagarmyndighet. De kan även svara på fler frågor om kontaktförbudets innebörd liksom din situation. Det är alltid en åklagare som beslutar om kontaktförbud och beslutet kan överklagas till tingsrätten.

För mer information besök: polisen

Familjerätten – socialtjänstens familjerättsenhet

Socialtjänsten erbjuder stöd och rådgivning i frågor som berör vårdnad och umgänge kring gemensamma barn. I samband med separationer och skilsmässor erbjuds stöd både för föräldrar som kan komma överens och för de som inte kan det. Familjerättens arbete fokuserar på barnens bästa och barnens behov, och arbetet syftar till att familjer ska kunna hitta sin egen lösning för barnens bästa. Om familjen, trots familjerättens stöd, inte förmår komma överens, kan tingsrätten besluta i frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Du kan kontakta familjerätten på vardagar under dagtid på telefonnummer 0510-77 04 63.

Unizons hemsida hittar du fler länkar till lagstiftning om våld mot kvinnor.